Kamion  IRIZAR  i4
 
  2017     2018     2019     2020  

300 Hybrid

Avtobus

326

Avtobus

370

Avtobus

396

Avtobus

435

Avtobus

462

Avtobus

510

Avtobus

326

Avtobus

370

Avtobus

396

Avtobus

435

Avtobus

462

Avtobus

510

Avtobus