Kamion  IRIZAR  i3
 
2019   [x]

300 Hybrid

Avtobus

326

Avtobus

370

Avtobus

396

Avtobus

435

Avtobus

462

Avtobus

510

Avtobus

326

Avtobus

370

Avtobus

396

Avtobus

435

Avtobus

462

Avtobus

510

Avtobus